ස්කන්ධ උෂ්ණත්ව පරීක්ෂාව සඳහා දෘෂ්ටි විද්යාව

4.3mm සිට 35mm අතර නාභීය දුරක් සහිත LWIR කාච, උණ හඳුනාගැනීමේ උපකරණවල තාප රූපගත කිරීම සඳහා භාවිතා කරන ස්කන්ධ උෂ්ණත්ව පරීක්ෂණ යෙදුම් සඳහා සුදුසු වේ. එය දිගු තරංග IR කලාපයේ සිසිලනය නොවී ක්‍රියා කරයි, එබැවින් එය දූවිලි/දුම් වලට සංවේදී නොවේ.

නව PN: Infra-LW1001.0-21 සහ Infra-LW751.0-21 LWIR මාලාවට එක් කර ඇත
මෙම වෙබ් අඩවිය වඩාත් හොඳින් බලන්නේ Chrome/Firefox/Safari සමඟිනි.