වෛද්‍ය ඔප්ටිකල් ඉමේජින් සඳහා දෘෂ්ටි විද්‍යාව

වෛද්‍ය ප්‍රකාශ රූපකරණය යනු එන්ඩොස්කොපි, හිස්ටරොස්කොපි, ආත්‍රොස්කොප් සහ රයිනෝලරින්ගෝස්කෝප් වැනි වෛද්‍ය යෙදුම් සඳහා විමර්ශන රූපකරණ තාක්‍ෂණයක් ලෙස ආලෝකය භාවිතා කිරීමයි.

නව PN: Infra-LW1001.0-21 සහ Infra-LW751.0-21 LWIR මාලාවට එක් කර ඇත
මෙම වෙබ් අඩවිය වඩාත් හොඳින් බලන්නේ Chrome/Firefox/Safari සමඟිනි.