ස්වයංක්‍රීය වාහනය සඳහා LiDAR සඳහා දෘෂ්ටි

ස්වයංක්‍රීය රිය පැදවීම සඳහා 905nm සහ 1550nm ප්‍රකාශ සුදුසු වේ.

නව PN: Infra-LW1001.0-21 සහ Infra-LW751.0-21 LWIR මාලාවට එක් කර ඇත
මෙම වෙබ් අඩවිය වඩාත් හොඳින් බලන්නේ Chrome/Firefox/Safari සමඟිනි.