ස්වයංක්‍රීය වාහනය සඳහා LiDAR සඳහා දෘෂ්ටි

ස්වයංක්‍රීය රිය පැදවීම සඳහා 905nm සහ 1550nm ප්‍රකාශ සුදුසු වේ.

මෙම වෙබ් අඩවිය වඩාත් හොඳින් බලන්නේ Chrome/Firefox/Safari සමඟිනි.
සුභ චීන අලුත් අවුරුද්දක්!
අපි ජනවාරි 29 සිට පෙබරවාරි 6 දක්වා ක්‍රියා විරහිත නමුත් අපගේ වෙබ් අඩවිය 24/7 ක්‍රියා කරයි.
අපට විමසීමක් කරන්න, අපි ආපසු පැමිණි විට අපි පිළිතුරු දෙන්නෙමු 😎.